แซซ (The Wind of Magic, #1) วัสส์

ISBN:

Published:

ebook

315 pages


Description

แซซ (The Wind of Magic, #1)  by  วัสส์

แซซ (The Wind of Magic, #1) by วัสส์
| ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 315 pages | ISBN: | 10.22 Mb

เขาเปนพอมดทีปลอมตัวเปนนักเดินทางธรรมดาๆ พเนจรออกมาจากบานเกิดเพราะละเมิดกฎเกณฑการใชเวทตองหามเพราะโจรสลัดกลุมหนึงทำให ความแตก เขาจึงตองหลบขึนฝังทีราเวล ดินแดนไรมนตราสุดแสนธรรมดาแหงหนึงอยางไมไดคาดคิดมากอนและเพราะโจรสลัดกลุมเดียวกัน เขากลายเปนผูMoreเขาเป็นพ่อมดที่ปลอมตัวเป็นนักเดินทางธรรมดาๆ พเนจรออกมาจากบ้านเกิดเพราะละเมิดกฎเกณฑ์การใช้เวทต้องห้ามเพราะโจรสลัดกลุ่มหนึ่งทำให้ ความแตก เขาจึงต้องหลบขึ้นฝั่งที่ราเวล ดินแดนไร้มนตราสุดแสนธรรมดาแห่งหนึ่งอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อนและเพราะโจรสลัดกลุ่มเดียวกัน เขากลายเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเจ้าหญิงรัชทายาทเอาไว้...แต่...เรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แซซ (The Wind of Magic, #1)":


thefifteenbeforefifteen.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us